ALGEMENE VOORWAARDEN FUEGO

Artikel 1. Definities

In toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. FUEGO: FUEGO brandpreventie BV, gevestigd te Delft.

1.2. Contractpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die een overeenkomst aangaat met FUEGO.

1.3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen FUEGO en de contractspartij tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop. Door het geven van een opdracht aan FUEGO worden de voorwaarden geacht te zijn geaccepteerd.

1.4. Producten: de Producten aangeboden door FUEGO.
1.5. Prijs: de prijs vermeld in een offerte. Alle prijzen zijn steeds opgegeven excl. BTW en andere belastingen en heffingen.

1.6. Onderhoud: de jaarlijkse controle van de producten vermeld in een overeenkomst door een hiertoe opgeleid personeelslid van FUEGO.

1.7. NEN normen: Normen ontwikkeld door NEN (Nederlandse Norm) die tevens Europees geaccepteerd zijn.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, diensten en rechtshandelingen tussen FUEGO en de Contractpartij, tenzij anders overeengekomen.

2.2. De toepasselijkheid van de voorwaarden van de Contractpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook wanneer in deze laatste wordt vermeld dat ze voorrang hebben. Afwijkende bedingen en eventuele Algemene Voorwaarden van de contractspartij gelden slechts voor zover deze voor ieder individueel geval afzonderlijk uitdrukkelijk en schriftelijk door FUEGO zijn aanvaard.

2.3. FUEGO heeft het recht om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen dienen uiterlijk één (1) maand vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen aan de Contractpartij te worden meegedeeld via een door FUEGO geschikt middel.

2.4. Indien één of meerdere bepalingen, dan wel een deel van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden wordt vernietigd of anderszins onverbindend blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de overige algemene voorwaarden niet aan. In dat geval is de contractspartij gehouden één of meer nieuwe bepalingen met FUEGO overeen te komen, die qua doel en strekking zoveel mogelijk aansluiten bij de oorspronkelijke bepaling(en).

 

Artikel 3. Offerte

3.1.Iedere offerte schriftelijk opgemaakt door FUEGO is steeds vrijblijvend en bindt FUEGO als dusdanig niet. De offerte heeft een geldigheidsduur van één (1) maand na offertedatum. Na deze termijn komt de overeenkomst slecht na uitdrukkelijke acceptatie van FUEGO tot stand.

3.2. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.3. Komt de overeenkomst tot stand tussen FUEGO en twee of meer contactspartijen, dan zijn deze contactspartijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortkomende verplichtingen.

3.4. FUEGO kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Contractpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht FUEGO niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 4. Prijzen

4.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, exclusief BTW en andere belastingen en heffingen.

 

Artikel 5. Betaling

5.1.Behoudens iedere schriftelijke afwijking, dient de betaling te gebeuren in overeenstemming met wat hiertoe bepaald wordt in de algemene voorwaarden.

5.2. Betaling uiterlijk 15 dagen na factuurdatum op een daartoe aangewezen bankrekening. Bij gebreke van betaling op de vervaldag, zal, van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, het verschuldigde bedrag worden vermeerderd met de contractuele rente van één (1) % per (deel van een) maand.

5.3. Indien de Contractpartij één factuur op haar vervaldatum niet heeft betaald, is FUEGO gerechtigd om van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de uitvoering van haar contractuele verplichtingen te schorsen tot alle vervallen bedragen integraal zijn voldaan.

5.4. Indien de Contractpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Contractpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien FUEGO echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Contractpartij worden verhaald. De Contractpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 6. leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

6.1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Contractpartij FUEGO derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. FUEGO dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

6.2. Indien FUEGO gegevens behoeft van de Contractpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Contractpartij deze juist en volledig aan FUEGO ter beschikking heeft gesteld.

6.3. FUEGO is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

6.4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen FUEGO en Contractpartij tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Contractpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

6.5. Indien de Contractpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens FUEGO gehouden is, dan is de Contractpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van FUEGO daardoor direct of indirect ontstaan.

6.6. Indien FUEGO met de Contractpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is FUEGO niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Contractpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

6.7. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Contractpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij FUEGO alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op FUEGO rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

6.8. FUEGO heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 7. Overmacht

7.1. FUEGO is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Contractpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop FUEGO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FUEGO niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van FUEGO of van derden daaronder begrepen. FUEGO heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat FUEGO zijn verbintenis had moeten nakomen.

7.3. FUEGO kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. Alle door FUEGO in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van FUEGO totdat de Contractpartij alle verplichtingen uit de met FUEGO gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

8.2. Door FUEGO geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Contractpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

8.3. De Contractpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van FUEGO veilig te stellen.

8.4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Contractpartij verplicht om FUEGO daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

8.5. De Contractpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan FUEGO ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is FUEGO gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Contractpartij zich er jegens FUEGO bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

8.6. Voor het geval FUEGO zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Contractpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan FUEGO door FUEGO aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van FUEGO zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 9. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

9.1. De door FUEGO te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Contractpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. FUEGO kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

9.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door FUEGO verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

9.3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Contractpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van FUEGO, de Contractpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Contractpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar FUEGO geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

9.4. De Contractpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Contractpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan FUEGO te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan FUEGO te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat FUEGO in staat is adequaat te reageren. De Contractpartij dient FUEGO in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

9.5. Indien de Contractpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Contractpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

9.6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Contractpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

9.7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal FUEGO de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Contractpartij, ter keuze van FUEGO, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Contractpartij voldoen. In geval van vervanging is de Contractpartij gehouden om de vervangen zaak aan FUEGO te retourneren en de eigendom daarover aan FUEGO te verschaffen, tenzij FUEGO anders aangeeft.

9.8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van FUEGO daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Contractpartij.

9.9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Contractpartij in rekening gebracht worden.

9.10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens FUEGO en de door FUEGO bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1. Indien FUEGO aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2. FUEGO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat FUEGO is uitgegaan van door of namens de Contractpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

10.3. Indien FUEGO aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van FUEGO beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.4. De aansprakelijkheid van FUEGO is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

10.5. FUEGO is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

10.6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van FUEGO aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan FUEGO toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Contractpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10.7. FUEGO is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie

10.8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van FUEGO of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 11 Risico-overgang

11.1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Contractpartij over op het moment waarop zaken aan de Contractpartij in de macht van de Contractpartij worden gebracht.

 

Artikel 12 Vrijwaring

12.1 De Contractpartij vrijwaart FUEGO voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan FUEGO toerekenbaar is.

12.2. Indien FUEGO uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Contractpartij gehouden FUEGO zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Contractpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is FUEGO, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van FUEGO en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Contractpartij.